top of page

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 123

"КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ"

Підготовка конкурентоспроможних на ринку праці висококваліфікованих фахівців, які володіють загальними та професійними компетентностями в сфері комп’ютерної інженерії

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Шифр та назва спеціальності: 123 Комп’ютерна інженерія

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр 

Спеціальність "Комп'ютерна інженерія" орієнтована на розробку  та застосування апаратного і спеціалізованого програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж, систем інтелектуальної обробки інформації, управління базами даних, систем автоматизованого проектування компонентів, адміністрування комп’ютерних систем і мереж.

Підготовка фахівців за даною спеціальністю формує здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі інформаційних технологій.

Особливістю спеціальності є вивчення понять, концепцій, принципів, стандартів, методів, моделей, алгоритмів, програмно-технічних засобів та технологій створення, використання й обслуговування систем комп’ютерної інженерії


Здобувачі освіти набувають вмінь:

 • реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

 • зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільств, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;

 • застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі інформаційних технологій;

 • застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і основні принципи функціонування апаратних, програмних та інструментальних засобів комп’ютерної інженерії;

 • вільно користуватись сучасними комп’ютерними та інформаційними технологіями, прикладними та спеціалізованими комп’ютерно інтегрованими середовищами для розробки, впровадження та обслуговування апаратних та програмних засобів комп’ютерної інженерії;

 • брати участь у розробці системного та прикладного програмного забезпечення засобів комп’ютерної інженерії з використанням ефективних алгоритмів, сучасних методів і мов програмування;

 • забезпечувати захист інформації в комп’ютерних системах та мережах з метою реалізації встановленої політики інформаційної безпеки;

 • брати участь у модернізації апаратних та програмних засобів комп’ютерної інженерії;

 • системно адмініструвати, використовувати, адаптувати та експлуатувати наявні інформаційні технології та системи;

 • здійснювати організацію робочих місць з урахуванням вимог охорони праці, їх технічне оснащення, розміщення комп'ютерного устаткування, використання організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту інформації;

 • оформляти отримані робочі результати у вигляді презентацій, науково-технічних звітів;

 • аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати, обґрунтовувати прийняті рішення;

 • здійснювати вибір, розгортати, інтегрувати, діагностувати, адмініструвати та експлуатувати комп’ютерні системи та мережі, мережеві ресурси, сервіси та інфраструктуру організації;

 • створювати, впроваджувати, адмініструвати бази даних і знань з використанням сучасних методів, технологій та систем керування базами даних;

 • ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу програмно-технічних засобів, комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання;

 • оцінювати і враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологічні чинники, що впливають на сферу професійної діяльності.

 • Технік обчислювального (інформаційно обчислювального центру)

 • Технік із конфігурованої комп’ютерної системи

 • Фахівець інфокомунікацій

 • Технік-технолог (електроніка)

 • Технік із системного адміністрування

 • Інші оператори оптичного та електронного устаткування

 • Технік-оператор електронного устаткування

 • Інші технічні фахівці в галузі управління

 • Фахівець із організації інформаційної безпеки

 • Оператор інформаційно-комунікаційних мереж

 • Оператор комп’ютерного набору

 • Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

 • Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ)

 • Монтажник інформаційно-комунікаційних мереж

 • Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів

 • Налагоджувальник технологічного устаткування

ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ ВСТУПУ

НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

СПІВБЕСІДА:

 • Українська мова 

 • Математика 

+ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

НА ОСНОВІ ПОВНОЇ (ПРОФІЛЬНОЇ) ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

СЕРТИФІКАТИ НМТ ЧИ ЗНО

З ПРЕДМЕТІВ:

 • Українська мова або українська мова та література (перший предмет)

 • другий предмет - за вибором вступника

АБО МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ + СПІВБЕСІДА З ПРЕДМЕТІВ:

 • Українська мова

 • Математика

Цикл загальної підготовки

Цикл професійної підготовки

Історія української державності та культури

Українська мова за професійним спрямуванням

Основи правознавства та академічної доброчесності

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Вища математика

Інженерна та комп'ютерна графіка, 3D моделювання

Теорія електричних та магнітних кіл

Основи екології

Безпека життєдіяльності

Основи охорони праці та електробезпеки

Теорія ймовірності та математична статистика

Алгоритми та методи обчислень

Комп'ютерна логіка

Дискретна математика

Комп'ютерна електроніка та мікросхемотехніка

Програмування

Операційні системи та адміністрування

Організація баз даних - ПЗСО

Архітектура комп'ютерів

Периферійні пристрої

Комп'ютерні системи і мережі

Надійність, діагностика та експлуатація комп'ютерних систем і мереж

Системне програмування

Цикл практичної підготовки

Вступ до спеціальності

Навчальна комп'ютерна практика

Навчальна практика з програмування

Практика на отримання робітничої професії

Навчальна практика з системного адміністрування

Технологічна практика

Передатестаційна практика

Каталог вибіркових освітніх компонентів

Об'єктно-орієнтовне програмування

Web-програмування та основи web-дизайну

Електрорадіовимірювання

Економіка і планування виробництва

Основи інформаційної безпеки

Крос-платформне програмування

Математичне програмування

Метрологія, стандартизація, сертифікація

Основи управлінської діяльності

Кібербезпека

НАШ КОЛЕКТИВ

Bojun.jpg

БОЮН
Неоніла Олександрівна

Голова комісії, спеціаліст першої категорії

інженер з комп’ютерних систем

Освіта: Національний гірничий університет (2013)

Викладає дисципліни: 

 • Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем і мереж

 • Периферійні пристрої

 • Дискретна математика

 • Комп'ютерна логіка

 • Периферійні пристрої

Aksyonova.jpg

АКСЬОНОВА
Олена Сергіївна

Викладач, спеціаліст другої категорії

магістр з документознавства та інформаційної діяльності, викладач інформатики закладу вищої освіти; вчитель інформатики закладу загальної середньої освіти; керівник гуртка комп'ютерного дизайну

Освіта: ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" (2014), Вищий навчальний заклад Укркоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" (2018), Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (2021)

Викладає дисципліни: 

 • Організація баз даних

 • Інформатика

Halikova.jpg

ХАЛІКОВА
Леся Олександрівна

Викладач, спеціаліст

інженер–програміст, спеціаліст з інформаційних управляючих систем та технологій

Освіта: Національна металургійна академія України (2008), Національна металургійна академія України (2009)

Викладає дисципліни: 

 • Промислові контролери та їх програмування

 • Основи програмування і програмне забезпечення

 • Операційні системи 

 • Теорія ймовірності та математична статистика

 • Промислові мережі та інтеграційні технології

 • Комп'ютерні системи та мережі 

БОРОДІНА
Марина Олександрівна

Завідувач навчальною лабораторією, спеціаліст другої категорії

інженер з комп’ютерних систем

Освіта: Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (2013)

Викладає дисципліни: 

 • Архітектура комп'ютерів

 • Організація баз даних

 • Інженерна та комп'ютерна графіка, 3D-моделювання

Konovalova.jpg

КОНОВАЛОВА
Світлана Сергіївна

Викладач, спеціаліст вищої категорії

інженер–електротехнік

Освіта: Ленінградський інститут кіноінженерів (1965)

Викладає дисципліни: 

 • Основи електронної та мікропроцесорної техніки

 • Електроніка та мікросхемотехніка

 • Комп`ютерна електроніка та мікросхемотехніка

 • Електрорадіовимірювання

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 174

"АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА РОБОТОТЕХНІКА"

Підготовка фахівців, здатних обслуговувати та модернізувати існуючі системи автоматизації із застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, розроблення прикладного програмного забезпечення

Галузь знань: 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Шифр та назва спеціальності: 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр 

Спеціальність "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка" орієнтована на технічне, програмне, математичне та інформаційне забезпечення об’єктів і процесів в галузі автоматизації та приладобудування з використанням сучасної мікропроцесорної і комп’ютерної техніки, спеціалізованого прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій.

Підготовка фахівців за даною спеціальністю формує здатність обслуговувати та модернізувати існуючі системи автоматизації із застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, розроблення прикладного програмного забезпечення.

Особливістю спеціальності є вивчення вимірювання технологічних параметрів процесів; призначення, принципи роботи і технічні характеристики засобів автоматизації; основи теорії автоматичного керування систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.


Здобувачі освіти набувають вмінь:

 • застосовувати базові знання математики, в обсязі, необхідному для використання математичних методів у галузі автоматизації;

 • застосовувати знання загальної фізики, електротехніки та електромеханіки, електроніки і мікропроцесорної техніки, в обсязі, необхідному для розуміння процесів в системах автоматизації;

 • застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання основних технологічних параметрів, необхідних для обслуговування систем автоматизації;

 • аргументувати вибір технічних засобів автоматизації на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до систем автоматизації і експлуатаційних умов; мати навички налагодження та обслуговування технічних засобів автоматизації і систем керування;

 • оцінювати сучасний стан технічного та програмного забезпечення;

 • аналізувати об’єкти автоматизації; вміти вибирати параметри контролю та керування процесами; застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження та аналізу систем автоматизації;

 • застосовувати новітні технології в галузі автоматизації; використовувати комп’ютерно-інтегровані технології, для збору даних та їх архівування; створювати бази даних параметрів процесу та їх візуалізації, за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу;

 • обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем керування;

 • економічно обґрунтовувати вибір елементів систем автоматизації;

 • розуміти і враховувати соціальні, екологічні, аспекти та вимоги охорони праці під час формування технічних рішень;

 • брати участь в проєктуванні систем автоматизації, мати базові знання зі змісту і правил оформлення проєктних матеріалів, складу та послідовності виконання проєктних робіт з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів;

 • використовувати сучасні методи монтажу, апаратури автоматизації  теплоенергетичного устаткування;

 • володіти прийомами слюсарно-складальних робіт при проведенні монтажу і обслуговування засобів автоматизації.

 • Технік з автоматизації виробничих процесів;

 • Механік-налагоджувальник;

 • Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування;

 • Електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики; 

 • Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній; 

 • Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій; 

 • Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій; 

 • Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 

 • Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики); 

 • Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка);     

 • Слюсар-електромонтажник;                                 

 • Слюсар-механік електромеханічних приладів та систем; 

 • Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка); 

 • Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ ВСТУПУ

НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

СПІВБЕСІДА:

 • Українська мова 

 • Математика 

+ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

НА ОСНОВІ ПОВНОЇ (ПРОФІЛЬНОЇ) ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

СЕРТИФІКАТИ НМТ ЧИ ЗНО

З ПРЕДМЕТІВ:

 • Українська мова або українська мова та література (перший предмет)

 • другий предмет - за вибором вступника

АБО МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ + СПІВБЕСІДА З ПРЕДМЕТІВ:

 • Українська мова

 • Математика

НАШ КОЛЕКТИВ

Semenova.jpg

СЕМЕНОВА
Юлія Станіславівна

Викладач, спеціаліст 

спеціаліст автоматизації та комп'ютерно - інтегрованих технологій

Освіта: Національна металургійна академія (2006)

Викладає дисципліни: 

 • Метрологія, технологія вимірювання та прилади

Korendo.jpg

КОРЕНДО
Марина Володимирівна

Викладач, старший викладач, спеціаліст вищої категорії 

інженер-теплоенергетик, магістр з педагогіки вищої школи

Освіта: Українська інженерно–педагогічна академія (2006), Класичний приватний університет (2008)

Викладає дисципліни: 

 • Комп'ютерна схемотехніка 

 • Системне програмування

 • Комп'ютерні системи та мережі

 • Комп'ютерне проєктування

Borodkina.jpg

БОРОДКІНА
Тетяна Анатоліївна

Викладач, спеціаліст вищої категорії

інженер з автоматизації

Освіта: Дніпропетровський металургійний інститут (1980)

Викладає дисципліни: 

 • Обслуговування засобів автоматизації

 • Теорія автоматичного управління 

 • Технічні засоби автоматизації

Voronova.jpg

ВОРОНОВА
Ірина Іванівна

Викладач, спеціаліст вищої категорії 

інженер-промтеплоенергетик

Освіта: Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту (1988)

Викладає дисципліни: 

 • Основи проєктування систем автоматизації

 • Монтаж засобів автоматизації

 • Контроль викидів та дозиметричні вимірювання на електростанціях

 • Автоматичні системи управління технологічними процесами

bottom of page