top of page

НАШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

     Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологій готує фахових молодших бакалаврів за наступними освітньо-професійними програмами відповідних спеціальностей. УСІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ АКРЕДИТОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ. ПІДГОТОВКА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РЕГІОНАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ (БЕЗКОШТОВНО ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ). КРАЩИМ СТУДЕНТАМ (ЗА РЕЙТИНГОМ ІЗ КОЖНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ) ВИПЛАЧУЄТЬСЯ СТИПЕНДІЯ.

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО 
ТА ТОРГІВЛЯ

до 2022 р. - ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підготовка фахівців, здатних вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Галузь знань:
07 Управління та адміністрування

Шифр та назва спеціальності:
076 Підприємництво та торгівля

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація:
фаховий молодший бакалавр з підприємництва та торгівлі

 • Завідувач секції

 • Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі

 • Завідувач відділу (самостійного)

 • Агент комерційний

 • Агент торговельний

 • Комівояжер

 • Товарознавець

 • Експедитор транспортний

 • Фахівець

 • Інспектор торговельний

 • Інспектор-товарознавець

 • Організатор з постачання

 • Організатор зі збуту

 • Фахівець з біржових операцій

 • Торговельний брокер (маклер)

Жовтий фон

Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з підприємництва, торгівлі, біржової діяльності та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Підготовка фахівців за даною спеціальністю пов’язана з вирішенням типових спеціалізованих задач та практичних проблем в галузі підприємницької, торговельної та біржової  діяльності або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів системи наук, які формують концепції організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур та може характеризуватися певною невизначеністю умов; несенням відповідальності за результати своєї діяльності; здійсненням контролю інших осіб у визначених ситуаціях.

Особливістю спеціальності є вивчення:

 • явищ і подій соціально-політичного, культурного, духовного середовища для формування світогляду людини;

 • закономірностей та сучасних досягнень у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;

 • сучасних комп’ютерних та телекомунікаційних технологій обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

 • методів та інструментарію для підготовки проєктів управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур;

 • сучасних методів визначення характеристик товарів і послуг у підприємницькій, торгівельній та біржовій діяльності; 

 • основ нормативно-правового забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; 

 • організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; 

 • основ обліку, оподаткування та страхування в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;

 • визначення потреб споживачів для формування асортименту товарів  у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності;

 • моделей електронної комерції в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур;

 • логістичних систем в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;

 • основних показників діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур для забезпечення їх ефективності


Здобувачі освіти набувають вмінь:

 • Враховувати основні закономірності й сучасні досягнення у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

 • Обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо діяльності підприємства.

 • Застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

 • Визначати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торгівельній та біржовій діяльності.

 • Здійснювати діяльність із дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

 • Виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

 • Застосовувати основи обліку, оподаткування та страхування в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 

 • Визначати та задовольняти потреби споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку.

 • Застосовувати моделі електронної комерції у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

 • Використовувати логістичні системи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

 • Формувати інформаційне середовище щодо якості і безпечності товарів, товарної асортиментної структури, правового поля здійснення торговельно-технологічних процесів.

 • Визначати відповідність якості товарів, тари, послуг вимогам законодавчо-правових актів.

076 Підприємництво та торгівля

123 КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Підготовка конкурентоспроможних на ринку праці висококваліфікованих фахівців, які володіють загальними та професійними компетентностями в сфері комп’ютерної інженерії

Галузь знань:
12 Інформаційні технології

Шифр та назва спеціальності:
123 Комп’ютерна інженерія

Освітньо-професійний ступінь:
фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація:
фаховий молодший бакалавр 

 • Технік обчислювального (інформаційно обчислювального центру)

 • Технік із конфігурованої комп’ютерної системи

 • Фахівець інфокомунікацій

 • Технік-технолог (електроніка)

 • Технік із системного адміністрування

 • Інші оператори оптичного та електронного устаткування

 • Технік-оператор електронного устаткування

 • Інші технічні фахівці в галузі управління

 • Фахівець із організації інформаційної безпеки

 • Оператор інформаційно-комунікаційних мереж

 • Оператор комп’ютерного набору

 • Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

 • Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ)

 • Монтажник інформаційно-комунікаційних мереж

 • Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів

 • Налагоджувальник технологічного устаткування

Жовтий фон

Спеціальність "Комп'ютерна інженерія" орієнтована на розробку  та застосування апаратного і спеціалізованого програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж, систем інтелектуальної обробки інформації, управління базами даних, систем автоматизованого проектування компонентів, адміністрування комп’ютерних систем і мереж.

Підготовка фахівців за даною спеціальністю формує здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі інформаційних технологій.

Особливістю спеціальності є вивчення понять, концепцій, принципів, стандартів, методів, моделей, алгоритмів, програмно-технічних засобів та технологій створення, використання й обслуговування систем комп’ютерної інженерії


Здобувачі освіти набувають вмінь:

 • реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

 • зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільств, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;

 • застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі інформаційних технологій;

 • застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і основні принципи функціонування апаратних, програмних та інструментальних засобів комп’ютерної інженерії;

 • вільно користуватись сучасними комп’ютерними та інформаційними технологіями, прикладними та спеціалізованими комп’ютерно інтегрованими середовищами для розробки, впровадження та обслуговування апаратних та програмних засобів комп’ютерної інженерії;

 • брати участь у розробці системного та прикладного програмного забезпечення засобів комп’ютерної інженерії з використанням ефективних алгоритмів, сучасних методів і мов програмування;

 • забезпечувати захист інформації в комп’ютерних системах та мережах з метою реалізації встановленої політики інформаційної безпеки;

 • брати участь у модернізації апаратних та програмних засобів комп’ютерної інженерії;

 • системно адмініструвати, використовувати, адаптувати та експлуатувати наявні інформаційні технології та системи;

 • здійснювати організацію робочих місць з урахуванням вимог охорони праці, їх технічне оснащення, розміщення комп'ютерного устаткування, використання організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту інформації;

 • оформляти отримані робочі результати у вигляді презентацій, науково-технічних звітів;

 • аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати, обґрунтовувати прийняті рішення;

 • здійснювати вибір, розгортати, інтегрувати, діагностувати, адмініструвати та експлуатувати комп’ютерні системи та мережі, мережеві ресурси, сервіси та інфраструктуру організації;

 • створювати, впроваджувати, адмініструвати бази даних і знань з використанням сучасних методів, технологій та систем керування базами даних;

 • ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу програмно-технічних засобів, комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання;

 • оцінювати і враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологічні чинники, що впливають на сферу професійної діяльності.

123 Комп’ютерна інженерія

174 АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОБОТОТЕХНІКА

до 2023 року - 151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Підготовка фахівців, здатних обслуговувати та модернізувати існуючі системи автоматизації із застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, розроблення прикладного програмного забезпечення

Галузь знань:
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Шифр та назва спеціальності:
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Освітньо-професійний ступінь:
фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація:
фаховий молодший бакалавр 

 • Технік з автоматизації виробничих процесів;

 • Механік-налагоджувальник;

 • Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування;

 • Електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики; 

 • Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній; 

 • Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій; 

 • Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій; 

 • Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 

 • Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики); 

 • Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка);     

 • Слюсар-електромонтажник;                                 

 • Слюсар-механік електромеханічних приладів та систем; 

 • Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка); 

 • Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

Жовтий фон

Спеціальність "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка" орієнтована на технічне, програмне, математичне та інформаційне забезпечення об’єктів і процесів в галузі автоматизації та приладобудування з використанням сучасної мікропроцесорної і комп’ютерної техніки, спеціалізованого прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій.

Підготовка фахівців за даною спеціальністю формує здатність обслуговувати та модернізувати існуючі системи автоматизації із застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, розроблення прикладного програмного забезпечення.

Особливістю спеціальності є вивчення вимірювання технологічних параметрів процесів; призначення, принципи роботи і технічні характеристики засобів автоматизації; основи теорії автоматичного керування систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.


Здобувачі освіти набувають вмінь:

 • застосовувати базові знання математики, в обсязі, необхідному для використання математичних методів у галузі автоматизації;

 • застосовувати знання загальної фізики, електротехніки та електромеханіки, електроніки і мікропроцесорної техніки, в обсязі, необхідному для розуміння процесів в системах автоматизації;

 • застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання основних технологічних параметрів, необхідних для обслуговування систем автоматизації;

 • аргументувати вибір технічних засобів автоматизації на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до систем автоматизації і експлуатаційних умов; мати навички налагодження та обслуговування технічних засобів автоматизації і систем керування;

 • оцінювати сучасний стан технічного та програмного забезпечення;

 • аналізувати об’єкти автоматизації; вміти вибирати параметри контролю та керування процесами; застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження та аналізу систем автоматизації;

 • застосовувати новітні технології в галузі автоматизації; використовувати комп’ютерно-інтегровані технології, для збору даних та їх архівування; створювати бази даних параметрів процесу та їх візуалізації, за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу;

 • обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем керування;

 • економічно обґрунтовувати вибір елементів систем автоматизації;

 • розуміти і враховувати соціальні, екологічні, аспекти та вимоги охорони праці під час формування технічних рішень;

 • брати участь в проєктуванні систем автоматизації, мати базові знання зі змісту і правил оформлення проєктних матеріалів, складу та послідовності виконання проєктних робіт з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів;

 • використовувати сучасні методи монтажу, апаратури автоматизації  теплоенергетичного устаткування;

 • володіти прийомами слюсарно-складальних робіт при проведенні монтажу і обслуговування засобів автоматизації.

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Забезпечення підготовки конкурентоспроможних на ринку праці висококваліфікованих фахівців, які володіють загальними та професійними компетентностями в сфері передачі, розподілення та перетворення електричної енергії в системах електропостачання та електроспоживання

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Шифр та назва спеціальності:
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація:
фаховий молодший бакалавр ​з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

 • технік-електрик;

 • електрик дільниці;

 • диспетчер електропідстанції;

 • електромеханік дільниці;

 • технік з налагодження та випробувань;

 • технік-конструктор.

Жовтий фон

Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" орієнтована на підготовку фахівців, здатних вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає застосування теорій і методів фізики та інженерних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Особливістю спеціальності є вивчення:

 • базових понять функціонування ринку електричної енергії;

 • теорії електричних та електромагнітних кіл;

 • основ проєктування;

 • аналізу режимів роботи електричних станцій, мереж і систем, електричних машин, електроприводів, електротехнічних та електромеханічних систем і комплексів, що використовують традиційні та відновлювальні джерела енергії

Здобувачі освіти набувають вмінь:

 • використовувати практичні навички та методи фундаментальних наук в професійній діяльності;

 • вирішувати типові спеціалізовані задачі пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом електричної енергії, роботою електричних систем і мереж, електричної частини станцій і підстанцій та техніки високих напруг;

 • виконувати та оцінювати електротехнічні та спеціальні вимірювання, орієнтуватися у роботі електричних приладів, пристроїв автоматичного керування, релейного захисту, систем автоматики і мікропроцесорної техніки;

 • володіти основами теорії та практично застосовувати електричні машини і апарати;

 • здійснювати раціональний вибір елементів електротехнічного та електромеханічного обладнання, пов'язаного з роботою електропривода;

 • вибирати електротехнологічне обладнання і системи електричного освітлення та опромінення;

 • орієнтуватися в технологічних процесах і обладнанні, вибирати електроустаткування та відповідні системи керування;

 • виконувати професійні обов’язки із дотриманням вимог правил охорони праці та безпеки життєдіяльності, електробезпеки, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища;

 • обирати заходи з підвищення рівня енергоефективності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування і визначення техніко-економічних показників запропонованих рішень;

 • виконувати монтаж, налагодження, технічне обслуговування і ремонт електротехнічного, електромеханічного та електронного обладнання, вживати ефективних заходів в умовах виробничих ситуацій в електроенергетичних та електромеханічних системах;

 • використовувати спеціальне програмне та апаратне забезпечення у професійній діяльності;

 • виконувати проєкти електричної частини, електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування із дотриманням вимог чинних стандартів.

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та виконувати практичні завдання у сфері будівництва та цивільної інженерії, або у процесі навчання

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво

Шифр та назва спеціальності:
192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація:
фаховий молодший бакалавр з будівництва та цивільної інженерії

 • Доглядач будови

 • Технік-будівельник

 • Технік-доглядач

 • Технік-лаборант (будівництво)

 • Технік-проектувальник

 • Технік з нормування праці

 • Технік з підготовки виробництва

Жовтий фон

Спеціальність "Будівництво та цивільна інженерія" базується на теоретичних, методичних, організаційних та практичних засадах процесів проєктування, зведення, експлуатації та реконструкції об’єктів будівництва, інженерних систем та технологічних процесів.

Особливістю спеціальності є вивчення:

 • прав і обов’язків громадянина України, цінностей вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини;

 • можливих ризиків, факторів впливу для запобігання нещасних випадків та аварій на об’єктах будівництва; основних методів захисту навколишнього середовища від можливих наслідків виробничої діяльності;

 • чинних нормативних документів в галузі будівництва, та архітектури і управлінської діяльності;

 • сучасних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, на підставі аналізу їх технічних характеристик та властивостей;

 • алгоритму розрахунків та правил конструювання конструктивних елементів об’єктів будівництва та інженерних систем, у тому числі, з використанням сучасних інформаційних технологій;

 • сучасного лабораторного обладнання і геодезичних приладів. Використання топографічних матеріалів при проєктуванні і зведенні об’єктів будівництва та інженерних мереж;

 • об’ємно-планувальних і конструктивних рішень при проєктуванні об’єктів будівництва. Підготовки й оформлення технічної документації;

 • основ геології (гідрогеології), з розумінням впливу інженерно-геологічних особливостей території будівництва при проєктуванні і зведенні об’єктів будівництва та інженерних мереж;

 • моделювання та виготовлення макетів для оцінки естетичних, функціональних  і споживчих якостей об’єктів будівництва та інженерних мереж;

 • організації та управління технологічними процесами будівництва;

 • машин і механізмів, засобів малої механізації при зведенні об’єктів будівництва та інженерних мереж з урахуванням їх технічних характеристик та дотриманням вимог охорони праці;

 • кошторисно-договірної  документації;

 • інформаційних систем і технологій у  галузі будівництва  та архітектури.


Здобувачі освіти набувають вмінь:

 • користуватися нормативно-технічною та довідковою літературою, дотримуватися вимог ДБН та ДСТУ при проектуванні, виконанні, робіт в галузі будівництва та цивільної інженерії;

 • читати та виконувати креслення, аналізувати структурну схему будівель, уявляючи роботу окремих елементів конструкцій та їх взаємодію;

 • уміння ефективно використовувати технології виготовлення, технічні характеристики, властивості сучасних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій при проєктуванні та зведенні об’єктів будівництва;

 • визначати навантаження, що діють на конструкції будівель або спеціальних інженерних споруд, у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій; здатність виконувати  розрахунок та конструювання;

 • працювати з сучасним лабораторним обладнанням, геодезичними приладами та використовувати топографічні матеріали при проєктуванні та зведенні об’єктів будівництва та інженерних мереж;

 • розробляти і застосовувати типові об’ємно-планувальні і конструктивні рішення, готувати технічну документацію при проєктуванні об’єктів будівництва на основі ідентифікації та застосування даних;

 • вирішення завдань зведення об’єктів будівництва та проведення інженерних мереж у різних топографічних та геологічних умовах із застосуванням знань основ геодезії, геології (гідрогеології);

 • уміння використовувати знання основ дизайну, моделювання і макетування при проєктуванні об’єктів будівництва та інженерних мереж;

 • практичне застосування машин, механізмів і засобів малої механізації при зведенні об’єктів будівництва та інженерних мереж;

 • виконувати економічні розрахунки для визначення вартості об’єктів будівництва та інженерних мереж;

 • застосування інформаційних систем і технологій у галузі будівництва та цивільної інженерії;

 • аналізувати якість виконання робіт і нести відповідальність за результати своєї діяльності;

 • вирішувати типові спеціалізовані задачі, виконувати електротехнічні вимірювання, орієнтуватися у роботі електричних приладів.

192 Будівництво та цивільна інженерія
bottom of page